LesníZákon.cz

reklama

Na tomto místě může být Vaše reklama, v případě zájmu mne kontaktujte pomocí e-mailu uvedeného ve spodní části webu.§ 8 Lesy zvláštního určení

 1. Lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se
  • v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně,3)
  • v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod,4)
  • na území národních parků a národních přírodních rezervací.5)
 2. Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním. Jde o lesy
  • v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách,5)
  • lázeňské,
  • příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí,
  • sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce,
  • se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou,
  • potřebné pro zachování biologické různorodosti,
  • v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích,6)
  • v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření.
 3. O zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení podle odstavce 2 rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.

3) Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR o základních hygienických zásadách pro stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských nádrží, č. j. HEM-324.2-1. 9. 1978 z 26. července 1979, registrovaná v částce č. 20/1979 Sb.

4) § 48 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. § 24 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.

5) Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.


webmaster: petr.zidek@gmail.com
Reklama: Pokud nevíte co s letošním Silvestrem, pak se koukněte na web Silvestr.biz