Lesní Zákon.cz

reklama

Na tomto místě může být Vaše reklama, v případě zájmu mne kontaktujte pomocí e-mailu uvedeného ve spodní části webu.ČÁST ČTVRTÁ
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 23/1962 SB., O MYSLIVOSTI,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 62

Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., zákona České národní rady č. 143/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 270/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

  1. V § 16 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Ve smlouvě o nájmu honitby musí být stanovena přiměřená opatření k zabránění škodám zvěří a určeno, kdo je provede.".

    Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
  2. V § 24 odst. 2 se vypouštějí slova "popřípadě správa národního parku6)".
  3. V § 29 odst. 1 se za první větu vkládá tato věta: "Nelze-li škody působené zvěří snížit technicky přiměřenými a ekonomicky únosnými způsoby, může uložit okresní úřad na návrh vlastníka honitby nebo orgánu státní správy lesů snížení stavu zvěře, popřípadě zrušení chovu toho druhu zvěře, který škody působí.".
  4. V § 38 odst. 2 se slova "vykonávají správy národních parků" nahrazují slovy "vykonává Ministerstvo životního prostředí".

webmaster: petr.zidek@gmail.com
Reklama: Pokud nevíte co s letošním Silvestrem, pak se koukněte na web Silvestr.biz