Lesní Zákon.cz

reklama

Na tomto místě může být Vaše reklama, v případě zájmu mne kontaktujte pomocí e-mailu uvedeného ve spodní části webu.ČÁST TŘETÍ
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 114/1992 SB.,
O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 61

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

  1. V § 4 odst. 3 se slova "z hlediska ochrany systému ekologické stability" nahrazují slovy "z hlediska tohoto zákona" a za slova "lesních hospodářských plánů" se vkládají tato slova: "a lesních hospodářských osnov".
  2. V § 4 se vypouští odstavec 4.
  3. V § 5 odst. 4 se tečka za větou první nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "to neplatí pro nepůvodní druhy rostlin, pokud se hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu nebo vlastníkem lesa převzaté lesní hospodářské osnovy.".
  4. V § 59 odst. 3 se vypouštějí slova "a o ochraně lesního půdního fondu1)".
  5. V § 78 odst. 4 se vypouštějí slova "lesního hospodářství, myslivosti,".
  6. V § 78 odst. 5 se vypouštějí slova "schvalují lesní hospodářské plány pro lesy na území národních parků,".
  7. V § 79 odst. 3 písm. i) se na konci vypouští čárka a připojují se tato slova: "a schvaluje lesní hospodářské plány pro lesy v národních parcích a jejich ochranných pásmech".

webmaster: petr.zidek@gmail.com
Reklama: Pokud nevíte co s letošním Silvestrem, pak se koukněte na web Silvestr.biz