Lesní Zákon.cz

reklama

Na tomto místě může být Vaše reklama, v případě zájmu mne kontaktujte pomocí e-mailu uvedeného ve spodní části webu.Oddíl první
Přestupky
§ 53

 1. Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese
  • ruší klid a ticho,
  • hrabe stelivo,
  • vyzvedává semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
  • bez povolení sbírá semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
  • sbírá lesní plody způsobem poškozujícím les,
  • táboří mimo vyhrazená místa,
  • bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem,
  • vstoupí do oplocených nebo zákazem vstupu označených míst,
  • vstoupí do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
  • jezdí mimo cesty a vyznačené trasy na kole, na koni, na lyžích a na saních,
  • pase nebo prohání dobytek nebo umožňuje výběh hospodářským zvířatům do lesních porostů,
  • naruší půdní kryt nebo vodní režim nepovolenou těžbou hlíny, písku nebo kamene,
  • bez povolení, popřípadě bez ohlášení provádí terénní úpravy nebo jiné stavby (například chodníky, oplocení), pokud nejde o přestupek podle zvláštních předpisů,24)
  • těží nebo poškozuje stromy a keře lesních dřevin,
  • nebo do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělává nebo udržuje otevřené ohně nebo odhazuje hořící nebo doutnající předměty,
  • koná bez oznámení orgánu státní správy lesů organizované nebo hromadné sportovní akce,
  • odhazuje odpady nebo odpadky,
  • kouří.
 2. Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k) může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 5000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) až s) může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 15 000 Kč.
 3. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a o jejich projednávání obecné předpisy.24)

24) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.


webmaster: petr.zidek@gmail.com
Reklama: Pokud nevíte co s letošním Silvestrem, pak se koukněte na web Silvestr.biz