Lesní Zákon.cz

reklama

Na tomto místě může být Vaše reklama, v případě zájmu mne kontaktujte pomocí e-mailu uvedeného ve spodní části webu.§ 49 Ministerstvo

 1. Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy lesů.
 2. Ministerstvo rozhoduje
  • o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení (§ 7 odst. 2 a § 8 odst. 3),
  • o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesů těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny lesy ochranné, lesy zvláštního určení (s výjimkou vojenských lesů uvedených v § 47 odst. 2) a v rozsahu nad 5 ha lesy hospodářské (§ 14 odst. 2),
  • o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace pro velké územní celky, jimiž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a k územně plánovací dokumentaci všech stupňů, pokud umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa,
  • o udělení nebo odnětí licence ke zpracování plánů a osnov (§ 26 odst. 1),
  • o námitkách proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3),
  • o povolení sběru šišek z jehličnatých stromů i z poražených stromů neuznaných, ale kvalitních porostů (§ 29 odst. 7),
  • o udělení nebo odnětí licence k nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin (§ 30 odst. 1),
  • o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují obvod územní působnosti okresního úřadu (§ 32 odst. 2),
  • o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím ústředního orgánu státní správy lesů; tyto pokuty vybírá a vymáhá.
 3. Ministerstvo
  • řídí výkon státní správy lesů, včetně vojenských lesů,
  • vydává souhlas k nakládání se státními lesy (§ 4 odst. 2),
  • vydává souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, jimiž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, a určuje způsob jejich rekultivace (§ 14 odst. 2),
  • vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí,
  • vyhlašuje každoročně průměrné ceny dřeva na odvozním místě pro určení výše poplatku podle přílohy k tomuto zákonu,
  • zadává a schvaluje oblastní plány rozvoje lesů (§ 23 odst. 1),
  • schvaluje zpracované plány pro lesy o výměře nad 1000 ha a povoluje jejich změny (§ 27 odst. 1 a 4),
  • vyhlašuje uznané stromy a porosty lesních dřevin (§ 29 odst. 4),
  • vydává souhlas k dovozu semen a sazenic lesních dřevin (§ 29 odst. 5),
  • ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže (§ 38),
  • rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů prvního stupně,
  • vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1).

webmaster: petr.zidek@gmail.com
Reklama: Pokud nevíte co s letošním Silvestrem, pak se koukněte na web Silvestr.biz