Lesní Zákon.cz

reklama

Na tomto místě může být Vaše reklama, v případě zájmu mne kontaktujte pomocí e-mailu uvedeného ve spodní části webu.§ 48 Okresní úřady

 1. Okresní úřady rozhodují
  • o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 3),
  • o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 4),
  • o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, pokud není příslušný ústřední orgán státní správy lesů (§ 14 odst. 2),
  • o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, pokud není příslušný ústřední orgán státní správy lesů, a o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2),
  • o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha (§ 12 odst. 3),
  • o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1),
  • o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3),
  • o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese (§ 20 odst. 4),
  • o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5),
  • o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené (§ 22 odst. 1 a 2),
  • o uznání výběrových stromů a lesních porostů (§ 29 odst. 2),
  • o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují obvod jejich územní působnosti (§ 32 odst. 2),
  • o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let (§ 33 odst. 4),
  • o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích (§ 34 odst. 4),
  • o uložení nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích (§ 35 odst. 1, 2 a 3),
  • o uložení opatření odchylných od ustanovení tohoto zákona v zájmu účelového hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 1),
  • o výši náhrady a subjektu povinném k poskytnutí této náhrady vlastníkovi lesa z důvodu omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 5),
  • o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 2),
  • o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 6),
  • u) o ukládání pokut (hlava devátá); tyto pokuty vybírají a vymáhají,
  • o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst. 1),
  • o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57).
 2. Okresní úřady
  • vedou evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa v obvodu své územní působnosti,
  • zajišťují zpracování osnovy (§ 25 odst. 1),
  • schvalují plány zpracované pro lesy o výměře do 1000 ha a povolují jejich změny (§ 27 odst. 1 a 4); ve vojenských lesích schvaluje plány Vojenský lesní úřad (§ 47 odst. 2) po projednání s ústředním orgánem státní správy lesů,
  • povolují těžbu uznaných stromů nebo porostů (§ 29 odst. 3),
  • povolují výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče (§ 31 odst. 2),
  • povolují výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur (§ 31 odst. 6),
  • ustanovují lesní stráž a zrušují ustanovení lesní stráže (§ 38),
  • soustřeďují údaje lesní hospodářské evidence o lesích v obvodu své územní působnosti a postupují je pověřené právnické osobě,
  • vykonávají dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1).
 3. Okresní úřady vykonávají státní správu a povinnosti určené orgánům státní správy lesů podle tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě ve všech dalších případech, není-li zákonem určen jiný orgán státní správy lesů.

webmaster: petr.zidek@gmail.com
Reklama: Pokud nevíte co s letošním Silvestrem, pak se koukněte na web Silvestr.biz