Lesní Zákon.cz

reklama

Na tomto místě může být Vaše reklama, v případě zájmu mne kontaktujte pomocí e-mailu uvedeného ve spodní části webu.HLAVA SEDMÁ
PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

§ 46

 1. Stát podporuje hospodaření v lesích poskytováním služeb nebo finančních příspěvků. Finanční příspěvky mohou být poskytnuty zejména na
  • ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese,
  • výchovu porostů do 40 let věku porostu,
  • zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin,
  • opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů,
  • opatření k obnově porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou (rekonstrukce nebo přeměna porostu),
  • opatření k zalesnění v horských polohách,
  • ochranu lesa,
  • opatření k zajištění mimoprodukčních funkcí lesa,
  • opatření k zajištění proti lesním hmyzím škůdcům a opatření při jiných mimořádných okolnostech a nepředvídatelných škodách ohrožujících stav lesů, přesahujících možnosti vlastníka lesa,
  • podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr,
  • vyhotovení plánů.
 2. O poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku rozhoduje ministerstvo. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
 3. Na poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku není právní nárok. Získá-li vlastník lesa finanční příspěvek na základě uvedení nesprávných údajů nebo použije-li ho na jiný účel, než na který byl finanční příspěvek poskytnut, je povinen celý finanční příspěvek vrátit.
 4. Finanční příspěvek může být poskytnut také ze Státního fondu životního prostředí,13) nebyl-li na stejný účel poskytnut podle tohoto zákona.
 5. Vláda připraví každoročně závazná pravidla poskytování finančních příspěvků a způsobu kontroly jejich využití, která jsou přílohou státního rozpočtu.

13) Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.


webmaster: petr.zidek@gmail.com
Reklama: Pokud nevíte co s letošním Silvestrem, pak se koukněte na web Silvestr.biz