Lesní Zákon.cz

reklama

Na tomto místě může být Vaše reklama, v případě zájmu mne kontaktujte pomocí e-mailu uvedeného ve spodní části webu.§ 29 Uznané lesní porosty a uznané výběrové stromy

  1. K umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 4) se používá semen nebo sazenic lesních dřevin ze stejné nebo odpovídající přírodní lesní oblasti a z odpovídající nadmořské výšky. Semena nebo sazenice smrku stepilého, borovice lesní, modřínu opadavého (dále jen "vybrané lesní dřeviny") musí pocházet z výběrových stromů nebo lesních porostů uznaných ke sběru semen nebo ze semenných sadů. Zařazení dalších lesních dřevin mezi vybrané lesní dřeviny stanoví ministerstvo právním předpisem.
  2. O uznání výběrových stromů a lesních porostů vhodných pro sběr semen, semenných sadů a matečnic rozhoduje na základě odborného posudku orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa, popřípadě vlastníka pozemku, na kterém je založen semenný sad nebo matečnice, nebo z vlastního podnětu. Uznávají se ty výběrové stromy, lesní porosty, sady nebo matečnice, které vyhovují z hlediska genetického, zdravotního a z hlediska vhodnosti stanoviště.
  3. V rozhodnutí o uznání lesních porostů ke sběru semen určí orgán státní správy lesů pro jednotlivé porosty ochrannou lhůtu, po kterou smí být v těchto porostech prováděna mýtní úmyslná těžba pouze s jeho souhlasem, popřípadě omezí její rozsah. Tento souhlas může orgán státní správy lesů vydat pouze pro těžbu za účelem sběru osiva, za účelem zkvalitnění porostu nebo pro podporu přirozené obnovy; na vydání tohoto souhlasu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
  4. Uznané výběrové stromy a lesní porosty pro sběr semen, semenné sady a matečnice vyhlašuje ministerstvo ve Věstníku Ministerstva zemědělství. Ministerstvo také stanoví právnickou osobu, kterou pověří vedením evidence výběrových stromů a lesních porostů uznaných pro sběr semen, semenných sadů, matečnic a ostatního rozmnožovacího materiálu a vypracováváním odborných posudků (odstavec 2). Dojde-li k uznání lesních porostů vhodných pro sběr semen a výběrových stromů z podnětu orgánu státní správy lesů, přísluší vlastníku lesa náhrada případné újmy.
  5. Dovoz semen a sazenic lesních dřevin ze zahraničí pro obnovu lesa a pro zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa je možný jen se souhlasem ministerstva.
  6. Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o genetické klasifikaci, o požadavcích na výběrové stromy a lesní porosty ke sběru semen, o ochranných lhůtách, o zakládání a uznávání semenných sadů a matečnic; dále stanoví oblasti původu, podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa a náležitosti žádosti o uznání stromů nebo porostů.
  7. V případě naléhavé potřeby může ministerstvo povolit sběr šišek jehličnatých stromů i z poražených stromů neuznaných, ale kvalitních porostů.

webmaster: petr.zidek@gmail.com
Reklama: Pokud nevíte co s letošním Silvestrem, pak se koukněte na web Silvestr.biz