Lesní Zákon.cz

reklama

Na tomto místě může být Vaše reklama, v případě zájmu mne kontaktujte pomocí e-mailu uvedeného ve spodní části webu.§ 20 Zákaz některých činností v lesích

 1. V lesích je zakázáno
  • rušit klid a ticho,
  • provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,
  • vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
  • těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
  • sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
  • sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
  • jezdit a stát s motorovými vozidly,
  • vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
  • vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
  • mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
  • kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
  • odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
  • narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
  • pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,
  • znečišťovat les odpady a odpadky.
 2. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
 3. Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese; zákazy uvedené v odstavci 1 písm. l) až o) se vztahují i na vlastníka lesa, nájemce lesa nebo toho, kdo užívá les z jiného právního důvodu.
 4. Vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 1 písm. a) až k). Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů.
 5. Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky. Ustanovení odstavce 1 písm. g) a j) a odstavce 4 nejsou dotčena.
 6. Zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly neplatí pro zaměstnance orgánu státní správy lesů v obvodu jejich působnosti při výkonu činnosti podle tohoto zákona a pro osoby, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy.16)
 7. Zákazy uvedené v odstavci 1 pod písmeny a), h) a j) a se souhlasem vlastníka lesa také pod písmeny b) a g) se nevztahují na výkon práva myslivosti podle zvláštních předpisů.6)

6) Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

16) Např. zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.


webmaster: petr.zidek@gmail.com
Reklama: Pokud nevíte co s letošním Silvestrem, pak se koukněte na web Silvestr.biz