Lesní Zákon.cz

reklama

Na tomto místě může být Vaše reklama, v případě zájmu mne kontaktujte pomocí e-mailu uvedeného ve spodní části webu.§ 18 Splatnost poplatku

  1. Poplatek za trvalé odnětí se platí jednorázově do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí. Poplatek za dočasné odnětí se platí každoročně podle sazby stanovené pro první poplatek, a to vždy nejpozději do konce kalendářního roku, v němž odnětí trvá. V případě, že se odnětí uskuteční nebo bude ukončeno v průběhu kalendářního roku, stanoví se poplatek ve výši jedné dvanáctiny roční částky poplatku za každý, i započatý měsíc.
  2. Na žádost žadatele může finanční orgán11) ve výjimečných případech rozhodnout o povolení odkladu lhůty k úhradě poplatku nebo o úhradě poplatku ve splátkách.
  3. Nebyl-li poplatek zaplacen v plné výši nejpozději v den jeho splatnosti, je žadatel povinen zaplatit za každý den prodlení penále ve výši 0,1 % z nezaplacené částky, a to počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne zaplacení včetně. Výši penále sdělí finanční orgán žadateli platebním výměrem. Proti platebnímu výměru se může žadatel odvolat do 30 dnů od jeho doručení. Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu částku 100 Kč.
  4. Výnos z úroků nebo penále převede finanční orgán příjemcům poplatku podle § 17 odst. 4.

11) Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.


webmaster: petr.zidek@gmail.com
Reklama: Pokud nevíte co s letošním Silvestrem, pak se koukněte na web Silvestr.biz